สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศศ.ป.สพ.ที่ 1/2565 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2564
ประกาศศ.ป.สพ.ที่ 14/2564 เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ครั้งที่ 2/2564
ประกาศศ.ป.สพ.ที่ 12/2564 เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศศ.ป.สพ.ที่ 10/2564 เรื่อง เกณฑ์การผ่านในการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ประชาสัมพันธ์ ศ.ป.สพ.“สิ่งที่ผู้เข้าสอบประเมินฯ ควรทราบ”
ประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 5/2563 เรื่อง มาตรการเฉพาะกิจสำหรับการจัดสอบประเมินฯ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
ช่องทางการชำระเงินค่าสมัครสอบ
แผนที่สนามสอบประเมินฯ
คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ฉบับปรับปรุงคำอธิบายเกณฑ์ พ.ศ.2559)
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ