สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.๒๐/๒๕๖๔ มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙.pdf

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๒๐ / ๒๕๖๔

  เรื่อง  มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-๑๙

----------------------------- 

           ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘  สำหรับบัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด  นโยบายยังคงให้เปิดสถานที่ทำการ สัตวแพทยสภาจึงออกประกาศให้ทราบดังนี้

          ๑. สัตวแพทยสภา ขอเรียนแจ้งสมาชิกสัตวแพทยสภาผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จะหมดอายุในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม  ๒๕๖๔  งดการติดต่อที่สำนักงานสัตวแพทยสภา โดยขอให้จัดส่งเอกสารฯต่างๆ ด้วยระบบขนส่งของไปรษณีย์ไทย  ระบบขนส่งเอกชน  หรือทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    ตั้งแต่บัดนี้ – ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  หรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะคลี่คลาย รวมถึงมิให้บุคคลภายนอกติดต่อหรือเข้าพื้นที่สำนักงานสัตวแพทยสภา  เว้นแต่จะมีการแจ้งทางโทรศัพท์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

           ๒. การสัมมนา การประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  คณะทำงานฯ ขอให้เลื่อนออกไปก่อน หรือหากมีความจำเป็น เร่งด่วนให้จัดการประชุมสื่อทางไกล หรือให้บริการด้วยการสื่อสารแบบดิจิทัล

           ๓. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภายังคงเปิดดำเนินการในวัน  และเวลาทำการตามปกติ  ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปที่จำเป็นเร่งด่วน

          ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมีการเปลี่ยนแปลง  สัตวแพทยสภาจะประกาศมาตรการให้ทราบต่อไป  

        

                                                                          ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๔

                                                                      (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                      นายกสัตวแพทยสภา