สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.๑๐/๒๕๖๔ หลักสูตรฟาร์มมาตรฐานและฟาร์มทั่วไป(สัตว์เคี้ยวเอื้อง)-ปรับปรุง.pdf


ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๑๐ / ๒๕๖๔

เรื่อง   หลักสูตรการดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐานและฟาร์มทั่วไป(สัตว์เคี้ยวเอื้อง)

--------------------------------------------  

                    ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยเรื่องอื่นๆอันอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ของสัตวแพทยสภาในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖๐/๒๕๖๓  เรื่อง กิจกรรม หลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  และโดยความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐานและฟาร์มทั่วไป(สัตว์เคี้ยวเอื้อง)  สัตวแพทยสภาจึงขอประกาศใช้หลักสูตรการดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐานและฟาร์มทั่วไป (สัตว์เคี้ยวเอื้อง) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อประกาศนียบัตร

          ภาษาไทย ประกาศนียบัตรการดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐาน และฟาร์มทั่วไป (สัตว์เคี้ยวเอื้อง)

          ภาษาอังกฤษ    Certificate in Animal Health Care: Ruminant   

ปรัชญาของหลักสูตร

          การดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐาน (GAP) และฟาร์มทั่วไปสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ และผู้บริโภค ตลอดจนระบบป้องกันโรคทางชีวภาพ การควบคุมสัตว์พาหนะนำโรค และการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถในสถานการณ์ปัจจุบัน  สถานที่ปฏิบัติงานและการควบคุมการปฏิบัติงานตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมอบหมายกำหนด

การประเมินผล

          ๑. หลังสิ้นสุดการฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประเมินผลความรู้ และความเข้าใจ โดยการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ และ/หรือการสอบปฏิบัติ โดยคณะวิทยากร และกรรมการผู้จัดการฝึกอบรม ตามเกณฑ์การวัดผลการเรียนรู้ และต้องมีผลการสอบของการวัดผลโดยมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๖๐% จึงถือว่าสอบผ่าน กรณี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ผ่านการประเมินผล ให้เข้ารับการประเมินใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

           ๒.การประเมินผลโครงการฝึกอบรม โดยคณะอนุกรรมการฯที่สัตวแพทยสภาแต่งตั้ง ประเมินผลโครงการฝึกอบรม โดยวิธีการที่กำหนดตามความเหมาะสม และรายงานต่อสัตวแพทยสภา

 

คุณสมบัติของผู้เข้าฝึกอบรมเป็นพนักงานดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐาน (GAP) และฟาร์มทั่วไป

          ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านปศุสัตว์ และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานการจัดการฟาร์ม (GAP) จากกรมปศุสัตว์
          เมื่อผู้ผ่านการอบรม และการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่สัตวแพทยสภารับรองแล้ว ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสัตวแพทยสภา และต้องได้รับการอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทุกๆ ห้าปี โดยสัตวแพทยสภาจะดำเนินการส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิธีการฝึกอบรม

        - การบรรยาย

        - การดูงานและฝึกปฏิบัติ

        - หรือการสัมมนากลุ่มย่อย

รายละเอียดหลักสูตรการดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐาน และฟาร์มทั่วไป (สัตว์เคึ้ยวเอื้อง)

          ภาคทฤษฎี       ๒๑      ชั่วโมง

          ภาคปฏิบัติ       ๑๘     ชั่วโมง

รายละเอียดหลักสูตร ภาคทฤษฎี

             ๑. ความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ความสัมพันธ์ของสุขภาพต่อผลผลิตของสัตว์เคี้ยวเอื้อง                           ๑ ชั่วโมง

             รายละเอียด :

             ผู้เข้าอบรมทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการที่สัตว์มีสุขภาพที่ดี และวิธีปฏิบัติในการดูแลสุขภาพและผลผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

            - หลักการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง

            - การประเมินสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง

            - ตัวชี้วัดของสุขภาพและผลผลิตในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

           ๒. บทบาทและความสำคัญของพนักงานดูแลสุขภาพสัตว์ ในงานมาตรฐานฟาร์มเพื่อความสำเร็จของฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง  ๑ ชั่วโมง

            รายละเอียด :

            ผู้เข้าอบรมทราบและตระหนักถึงความสำคัญของความสำคัญของพนักงานดูแลสุขภาพสัตว์ ในงานมาตรฐานฟาร์มเพื่อความสำเร็จของฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง                                                                                                      

            - ปัจจัยความสำเร็จในการดูแลสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้องในระดับฟาร์ม

            - การทำงานร่วมกับบุคลากรด้านอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์ม 

            ๓. โรคที่สำคัญในสัตว์เคี้ยวเอื้อง                                                                                               ๒ ชั่วโมง

             รายละเอียด :

             ผู้เข้าอบรมทราบโรคที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบาดในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ตลอดจนโรคที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางต้นทุนของฟาร์ม ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค และทราบวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดโรคขึ้นในฟาร์ม และวิธีปฏิบัติในการควบคุมโรคระบาดสัตว์ภายในฟาร์มให้สอดคล้องตามกฎหมาย

             - โรคระบาดในสัตว์เคี้ยวเอื้อง ที่สำคัญตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ (สาเหตุ อาการ การแพร่โรค ฯ)

             - ความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคระบาด

             - โรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นทุนการผลิต

             ๔.ระบบการป้องกันโรคและการควบคุมโรคในฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้องตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘  ๒ ชั่วโมง

            รายละเอียด :

            ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์เคี้ยวเอื้องที่เป็นโรคระบาดที่สอดคล้องตามกฎหมาย

            - หลักการป้องกันไม่ให้เกิดโรคในฟาร์ม (การควบคุมการเคลื่อนย้าย การสร้างภูมิคุ้มกัน ฯลฯ)

            - การทดสอบโรคเบื้องต้น การเฝ้าระวัง และมาตรการควบคุมโรคระบาด

            - การแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบการเกิดโรคระบาด

            - ฟาร์มปลอดโรค

           ๕. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง                                                              ๒ ชั่วโมง

           รายละเอียด :

           ผู้เข้าอบรมทราบเงื่อนไขการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง และการจัดการสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง

          - การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง

          - แบบฟอร์มการตรวจรับรอง และแบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์

          ๖. ปัจจัยพื้นฐานการจัดการฟาร์มที่มีผลต่อสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง                                                         ๑ ชั่วโมง

          รายละเอียด :

           ผู้เข้าอบรมทราบว่ามีปัจจัยพื้นฐานการจัดการฟาร์มที่สำคัญอะไรบ้างที่มีผลต่อสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง

           - ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง

         ๗. การดูแลสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง และการประเมินสุขภาพในระดับฟาร์ม                                                     ๑ ชั่วโมง

         รายละเอียด :

        ผู้เข้าอบรมทราบการจัดการดูแลสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง และการประเมินในระดับฟาร์ม

         - การจัดการดูแลสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้องในระดับฟาร์ม

         - การประเมินสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้องระดับรายตัวและระดับฝูง (อาการหรือลักษณะที่สัตว์แสดงออก)

        ๘. การจัดการอาหารและการให้อาหารในโค แกะ และแพะ                                                                      ๑ ชั่วโมง

        รายละเอียด :

        ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการจัดการอาหารและการให้อาหารในโค แกะ และแพะ ซึ่งส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต (การเติบโต ปริมาณเนื้อ คุณภาพซาก น้ำนม คุณภาพน้ำนม) และสุขภาพของสัตว์เคี้ยวเอื้อง

        - ความต้องการ และสารอาหารที่จำเป็นในโค แกะ และแพะ

        - ประเภท และสัดส่วนอาหารที่เหมาะสม

        - เทคนิค และวิทยาการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตและการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากข้อบกพร่องของอาหารและการให้อาหาร

       ๙. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานฟาร์ม                                                    ๑ ชั่วโมง

       รายละเอียด :

       ผู้เข้าอบรมทราบและตระหนักในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ภายในฟาร์มเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย

       - คุณภาพอาหารสัตว์

       - การผสมสารในอาหารสัตว์

       - การสั่งยาสัตว์ผสมอาหาร

       - สารต้องห้ามในอาหารสัตว์

      ๑๐. มกษ. ๙๐๓๒-๒๕๕๒ มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์                                   ๑ ชั่วโมง

       รายละเอียด :

       ผู้เข้าอบรมทราบและตระหนักในการควบคุมใช้ยาและสารเคมีต่างๆ ภายในฟาร์มเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานและความปลอดภัยของผลผลิตที่ออกจากฟาร์ม รวมทั้งการดำเนินการกรณีเกิดความผิดในฟาร์ม

       - มกษ. ๙๐๓๒-๒๕๕๒ มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์

       - การปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม การออกใบสั่งยา การควบคุมการใช้ยา

       - มาตรการควบคุมสารตกค้างและสารต้องห้ามในมาตรฐานฟาร์ม

       - การสอบสวนฟาร์มกรณีเจอสารต้องห้ามหรือสารตกค้างในฟาร์มรวมทั้งมาตรการลงโทษ

       ๑๑. การใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีในฟาร์มอย่างเหมาะสม                                                                       ๑ ชั่วโมง

        รายละเอียด :

        ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีในฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง และข้อควรคำนึงในการใช้ยาและสารเคมี

        - หลักเกณฑ์ในการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีในฟาร์ม

        - ผลกระทบจากการใช้ยาและสารเคมีที่ไม่เหมาะสม และเชื้อดื้อยา

       ๑๒. มกษ. น้ำนมโคดิบ                                                                                                                ๑ ชั่วโมง

       รายละเอียด : 

       ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานน้ำนมดิบ

       - มกษ. ๖๐๐๓-๒๕๕๓๒ มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง : น้ำนมโคดิบ

       - คุณภาพของน้ำนมโคดิบ สุขลักษณะ รวมถึงวิธีการวิเคราะห์ตัวอย่าง

       ๑๓. การควบคุมคุณภาพการผลิตน้ำนมดิบ                                                                                           ๒ ชั่วโมง

        รายละเอียด :

       ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการควบคุมคุณภาพผลผลิตที่ได้จากฟาร์มที่ตนควบคุมดูแลอยู่

       - การจัดการเก็บเกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 

       - การควบคุมคุณภาพผลผลิต (สุขศาสตร์การรีดนม ความสะอาดของระบบรีดนม ฯลฯ)

       - การรักษาคุณภาพผลผลิต (การจัดเก็บน้ำนมดิบ การขนส่งน้ำนมดิบ ฯลฯ)

       ๑๔. การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม                                                                                                  ๑ ชั่วโมง

        รายละเอียด :

        ผู้เข้าอบรมทราบวิธีการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อให้สัตว์อาศัยอยู่อย่างไม่เครียด รวมทั้งการจัดการของเสียจากฟาร์มที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษหรือสิ่งแวดล้อม

        - แนวทางการจัดการความร้อนชื้นในโรงเรือน

        - แนวทางการจัดการวัสดุปูรองในฟาร์ม

        - แนวทางการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคในฟาร์ม

        - แนวทางการจัดการและบำบัดน้ำเสียภายในฟาร์ม

        - เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์

       - แนวทางการจัดการและการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์

       - แนวทางการจัดการขยะภายในฟาร์ม

         ๑๕. มกษ. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโค แกะ และแพะและหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโค แกะ และแพะ                                                                                                    ๑ ชั่วโมง

        รายละเอียด :

        ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนม และแพะนม ทราบเกณฑ์กำหนด และองค์ประกอบในการจัดทำมาตรฐานฟาร์ม เข้าใจวิธีการตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มและคณะกรรมการรับรองมาตรฐานฟาร์ม การปรับความเข้าใจในเกณฑ์กำหนดให้ตรงกันระหว่างผู้ตรวจประเมินและผู้ถูกตรวจประเมิน เพื่อการนำไปปฏิบัติ และปรับปรุงฟาร์มได้อย่างถูกต้อง

       - มกษ. ๖๔๐๒-๒๕๕๒ มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

       - หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโค แกะ และแพะ

       ๑๖. หลักสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม                                                                                                     ๑ ชั่วโมง

        รายละเอียด :

       ผู้เข้าอบรมทราบหลักสวัสดิภาพสัตว์ แนวทางการดูแลสวัสดิภาพภายในฟาร์มที่ควบคุมอยู่

        - หลักสวัสดิภาพสัตว์ ๕ freedom

        - มาตรการสวัสดิภาพสัตว์ในระดับนานาชาติ

        - ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ ณ สถานที่เลี้ยง

        - การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม

         - การคัดเลือกสัตว์ออกจากฟาร์มอย่างเหมาะสม

         ๑๗. ทดสอบความรู้                                                                                                                  ๑ ชั่วโมง

         รายละเอียดหลักสูตร ภาคปฏิบัติ

         ๑. การประเมินสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้องรายตัว และการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ                                                    ๓ ชั่วโมง

         ๒. การประเมินสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้องรายฝูงและการประเมินสภาพแวดล้อมในฟาร์ม                                           ๓ ชั่วโมง

         ๓. การบริหารยาและวัคซีน การจัดเก็บยาและเวชภัณฑ์                                                                          ๓ ชั่วโมง

         ๔. การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น และการถนอมอาหารหยาบ                                                      ๓ ชั่วโมง

         ๕. การตรวจและบำรุงรักษาเครื่องรีดนม                                                                                             ๓ ชั่วโมง

         ๖. การตรวจประเมินฟาร์มเพื่อรองรับการตรวจมาตรฐานฟาร์ม                                                                   ๓ ชั่วโมง

 

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    

  

                                                                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔ 

                                                                                     (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                                   นายกสัตวแพทยสภา