สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ. ๑๑/๒๕๖๔ หลักสูตรการพยาบาลสัตว์-ปรับปรุง.pdf


ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๑๑ / ๒๕๖๔

เรื่อง   หลักสูตรการพยาบาลสัตว์

 -------------------------------------

                    ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยเรื่องอื่นๆอันอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ของสัตวแพทยสภาในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์พ.ศ.๒๕๖๓ และประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖๐/๒๕๖๓  เรื่อง กิจกรรม หลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  โดยความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานการพยาบาลสัตว์  สัตวแพทยสภาจึงขอประกาศใช้หลักสูตรการพยาบาลสัตว์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อประกาศนียบัตร

          ภาษาไทย        ประกาศนียบัตรการพยาบาลสัตว์

          ภาษาอังกฤษ    Certificate in Companion Animal Health Care   

ปรัชญาของหลักสูตร

          การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ และผู้บริโภค ตลอดจนระบบป้องกันโรคทางชีวภาพ การควบคุมสัตว์พาหนะนำโรค และการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถในสถานการณ์ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงตามขอบเขต และบทบาทหน้าที่ตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖๐/๒๕๖๓ เรื่องกิจกรรม หลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  สถานที่ปฏิบัติงานและการควบคุมการปฏิบัติงานตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมอบหมายกำหนด

การประเมินผล

         ๑. หลังสิ้นสุดการฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประเมินผลความรู้ และความเข้าใจ โดยการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ และ/หรือการสอบปฏิบัติ โดยคณะวิทยากร และกรรมการผู้จัดการฝึกอบรม ตามเกณฑ์การวัดผลการเรียนรู้ และต้องมีผลการสอบของการวัดผลโดยมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๖๐%  จึงถือว่าสอบผ่าน กรณี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ผ่านการประเมินผล ให้เข้ารับการประเมินใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

        ๒. การประเมินผลโครงการฝึกอบรม โดยคณะอนุกรรมการฯที่สัตวแพทยสภาแต่งตั้ง ประเมินผลโครงการฝึกอบรม โดยวิธีการที่กำหนดตามความเหมาะสม และรายงานต่อสัตวแพทยสภา

        คุณสมบัติของผู้เข้าฝึกอบรมเป็นพนักงานการพยาบาลสัตว์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาการพยาบาลสัตว์ หรือเทียบเท่า

        เมื่อผู้ผ่านการอบรม และการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่สัตวแพทยสภารับรองแล้ว ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสัตวแพทยสภา และต้องได้รับการอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทุกๆ ห้าปี โดยสัตวแพทยสภาจะดำเนินการส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิธีการฝึกอบรม

          - การบรรยาย

          - การดูงานและฝึกปฏิบัติ

          - หรือการสัมมนากลุ่มย่อย

รายละเอียดหลักสูตรการพยาบาลสัตว์เลี้ยง

          ภาคทฤษฎี       ๒๔     ชั่วโมง

          ภาคปฏิบัติ       ๑๒      ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี

             วิชาทั่วไป

            ๑.๑ หัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสัตว์”                            ๒ ชั่วโมง 
            รายละเอียด : พระราชบัญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสัตว์

            วิชาเฉพาะ

            ๒.๑ หัวข้อ “เทคนิคการควบคุมสุนัขและแมว”                                         ๑ ชั่วโมง
            รายละเอียด : การควบคุมสัตว์เพื่อการเก็บตัวอย่างเลือด การควบคุมสัตว์เพื่อการเก็บตัวอย่างปัสสาวะ การควบคุมสัตว์เพื่อการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การควบคุมเพื่อการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง การควบคุมเพื่อการตรวจวินิจฉัยด้วยภาพถ่ายรังสี การควบคุมสัตว์เพื่อการให้ยาสัตว์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งรูปแบบฉีดและแบบกิน

            ๒.๒ หัวข้อ “การตรวจร่างกายสัตว์เบื้องต้น”                                        ๒ ชั่วโมง
            รายละเอียด : การตรวจสีเยื่อเมือก การจับชีพจร การวัดอัตราการหายใจ การสังเกตอาการผิดปกติของรูปแบบการหายใจ การฟังเสียงหัวใจ การประเมินสภาพการขาดน้ำแบบเบื้องต้น และ การวัดอุณหภูมิร่างกายทางทวารหนัก

            ๒.๓ ห้วข้อ “การปฐมพยาบาลสัตว์เบื้องต้น”                                        ๒ ชั่วโมง
            รายละเอียด : การห้ามเลือด การปฐมพยาบาลสัตว์ที่ได้รับสารพิษ สารเคมี หรือยาในรูปแบบกิน การปฐมพยาบาลสัตว์ ที่ได้รับสารพิษ สารเคมี หรือยาทางผิวหนัง การปฐมพยาบาลสัตว์ที่มีภาวะกระดูกหัก การปฐมพยาบาลสัตว์ที่พบการทะลุของช่องว่างในร่างกาย การปฐมพยาบาลสัตว์ที่มีภาวะอวัยวะทะลักออกมาภายนอกร่างกาย และการปฐมพยาบาลสัตว์ที่ตรวจพบบาดแผลภายนอก

            ๒.๔ ห้วข้อ “ยาและการบริหารยา”                                                   ๓ ชั่วโมง
            รายละเอียด : ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบยาชนิดต่างๆ การเตรียมยากิน การผสมยาน้ำ การเตรียมยาฉีด การอ่านฉลากยา การเก็บรักษายาแต่ละประเภท เทคนิคการป้อนยาสัตว์

            ๒.๕ หัวข้อ “ศัลยศาสตร์เบื้องต้นและหัตถการที่เกี่ยวข้องกับการศัลยกรรม”    ๕ ชั่วโมง
            รายละเอียด : การเตรียมตัวสัตว์ป่วยก่อนการทำศัลยกรรม (การโกนขน การทำความสะอาดผิวหนัง ก่อนทำการผ่าตัด) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือทางศัลยกรรมชนิดต่างๆ เทคนิคการทำความสะอาดและการเก็บรักษาเครื่องมือทางศัลยกรรม การทำความสะอาดแผลเบื้องต้น การดูแลแผลถายหลังการผ่าตัด การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสวนหลอดสวนเข้าหลอดเลือดดำ การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสวนปัสสาวะ เทคนิคการเตรียมระบบสำหรับการให้สารน้ำบำบัด เทคนิคการวัดความดันในสัตว์ เทคนิคการใช้เครื่องมือสำหรับการเฝ้าระวังสัญญาณชีพระหว่างการผ่าตัดเทคนิคการใช้เครื่องดมยาสลบเบื้องต้น

           ๒.๖ หัวข้อ “โภชนศาสตร์เบื้องต้นสำหรับสัตว์”                                      ๒ ชั่วโมง
           รายละเอียด : การคำนวณปริมาณอาหารที่เหมาะกับสัตว์ป่วย เทคนิคการเตรียมอาหารสำหรับสัตว์ป่วยในรูปแบบกินเทคนิคการให้อาหารทางสายยาง เทคนิคการเตรียมอาหารสำหรับการให้อาหารทางหลอดเลือด

           ๒.๗ หัวข้อ “การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น”                                   ๒ ชั่วโมง
           รายละเอียด : เทคนิคการเช็ดหู แปรงฟัน ตัดเล็บ ล้างตา และการบีบต่อมก้น

           ๒.๘ หัวข้อ “การดูแลสัตว์ป่วยเบื้องต้น”                                            ๒ ชั่วโมง 
           รายละเอียด : เทคนิคการดูแลหลอดสวนปัสสาวะ หลอดสวนหลอดเลือดดำ ท่อให้อาหารทางหลอดอาหาร ท่อให้อาหารผ่านทางจมูก และท่อระบายทรวงอก

           ๒.๙ หัวข้อ “การจัดการภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น”                                      ๓ ชั่วโมง
           รายละเอียด : การประเมินสัตว์ป่วยฉุกเฉิน (triage) การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการกู้ชีพ การประเมินขนาดท่อสอดหลอดลมสำหรับการกู้ชีพและการผ่าตัด เทคนิคการกู้ชีพเบื้องต้น การประเมินระดับความเจ็บปวด เทคนิคการให้ออกซิเจนในรูปแบบต่างๆ

ภาคปฏิบัติ

          ๓.๑ หัวข้อ “การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการวินิจฉัยและรักษาทางอายุรกรรม”   ๓ ชั่วโมง
          รายละเอียด : การฝึกปฏิบัติการเตรียมยาฉีด การเตรียมอุปกรณ์การให้สารน้ำ การคำนวณยา การคำนวณสารน้ำ การใช้เครื่องให้สารน้ำอัตโนมัติ การใช้เครื่องวัดความดัน การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการใช้หลอดสวนประเภทต่างๆ การใช้เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

          ๓.๒ หัวข้อ “การเตรียมอุปกรณ์สำหรับงานด้านศัลยกรรม”                       ๓ ชั่วโมง
          รายละเอียด : การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมชุดอุปกรณ์ผ่าตัด การเลือกท่อช่วยหายใจ การใช้อุปกรณ์เฝ้าระวังสัญญาณชีพ การใช้เครื่องดมยาสลบ การเตรียมชุดผ่าตัดและการจัดอุปกรณ์แบบปลอดเชื้อ

          ๓.๓ หัวข้อ “การควบคุมสัตว์เพื่อการทำหัตถการต่างๆ”                           ๓ ชั่วโมง
          รายละเอียด : การฝึกปฏิบัติการควบคุมสัตว์เพื่อให้ยาในรูปแบบฉีด การป้อนยาเม็ด การป้อนยาน้ำ การสวนหลอดสวนหลอดดำ การเก็บตัวอย่างปัสสาวะด้วยวิธีการเจาะผ่านผนังหน้าท้อง การจัดทำสำหรับการถ่ายภาพทางรังสี

          ๓.๔ หัวข้อ “การทำหัตถการในภาวะฉุกเฉิน”                              ๓ ชั่วโมง
          รายละเอียด : การฝึกปฏิบัติการกู้ชีพ การเตรียมอุปกรณ์การให้ออกซิเจนในรูปแบบต่างๆ การจัดเตรียมรถอุปกรณ์กู้ชีพฉุกเฉิน

 

                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน       

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔

 

                                                                           (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                          นายกสัตวแพทยสภา