สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.๑๒/๒๕๖๔ หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์-ปรับปรุง.pdf


ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๑๒ / ๒๕๖๔

เรื่อง   หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์

 ------------------------------

                    ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยเรื่องอื่นๆอันอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ของสัตวแพทยสภาในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์พ.ศ.๒๕๖๓ และประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖๐/๒๕๖๓  เรื่อง กิจกรรม หลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์โดยความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานเทคนิคการสัตวแพทย์  สัตวแพทยสภาจึงขอประกาศใช้หลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อประกาศนียบัตร

          ภาษาไทย        ประกาศนียบัตรเทคนิคการสัตวแพทย์

          ภาษาอังกฤษ    Certificate in Veterinary Technology   

ปรัชญาของหลักสูตร

          การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ และผู้บริโภค ตลอดจนระบบป้องกันโรคทางชีวภาพ การควบคุมสัตว์พาหนะนำโรค และการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถในสถานการณ์ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถในการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงตามขอบเขต และบทบาทหน้าที่ตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖๐/๒๕๖๓ เรื่องกิจกรรม หลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  สถานที่ปฏิบัติงานและการควบคุมการปฏิบัติงานตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมอบหมายกำหนด

การประเมินผล

        ๑. หลังสิ้นสุดการฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประเมินผลความรู้ และความเข้าใจ โดยการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ และ/หรือการสอบปฏิบัติ โดยคณะวิทยากร และกรรมการผู้จัดการฝึกอบรม ตามเกณฑ์การวัดผลการเรียนรู้  และต้องมีผลการสอบของการวัดผลโดยมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า  ๖๐%  จึงถือว่าสอบผ่าน  กรณี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ผ่านการประเมินผล ให้เข้ารับการประเมินใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

        ๒. การประเมินผลโครงการฝึกอบรม โดยคณะอนุกรรมการฯที่สัตวแพทยสภาแต่งตั้ง ประเมินผลโครงการฝึกอบรม โดยวิธีการที่กำหนดตามความเหมาะสม และรายงานต่อสัตวแพทยสภา

คุณสมบัติของผู้เข้าฝึกอบรมเป็นพนักงานเทคนิคการสัตวแพทย์

      จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ หรือเทียบเท่า เมื่อผู้ผ่านการอบรม และการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่สัตวแพทยสภารับรองแล้ว ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสัตวแพทยสภา และต้องได้รับการอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทุกๆ ห้าปี โดยสัตวแพทยสภาจะดำเนินการส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิธีการฝึกอบรม

       -  การบรรยาย

       -  การดูงานและฝึกปฏิบัติ

       -  หรือการสัมมนากลุ่มย่อย

รายละเอียดหลักสูตรเทคนิคการสัตวแพทย์

          ภาคทฤษฎี       ๑๐      ชั่วโมง

          ภาคปฏิบัติ       ๘       ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี

วิชาทั่วไป

๑.๑ หัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสัตว์”                                 ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด : พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสัตว์

๒. วิชาเฉพาะ

๒.๑ หัวข้อ “การจัดการด้านการส่งตัวอย่างเพื่อการตรวจวินิจฉัย”           ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด : ความรู้พื้นฐานเรื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ รวมถึงกระบวนการเก็บรักษา และการจัดส่งไปยังห้องปฏิบัติการ การจัดการระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ

๒.๒ หัวข้อ “การใช้อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ”                                          ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด : เทคนิคการใช้อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ อาทิเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดแดง เครื่องวัดค่าเคมีโลหิต วิธีการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ

๒.๓ หัวข้อ “การใช้อุปกรณ์ภาพวินิจฉัย”                                                 ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด : เทคนิคการใช้และวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านภาพวินิจฉัยต่างๆ อาทิ เครื่องเอกซเรย์ เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และวิธีการดูแลรักษา 

๒.๔ หัวข้อ “การเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติแบบเฉพาะด้าน”                           ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด : เทคนิคการเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยา ด้านจุลชีววิทยา ด้านชีวโมเลกุล ด้านฮอร์โมน ด้านพิษวิทยา และการเก็บตัวอย่างเซลล์และชิ้นเนื้อ

ภาคปฏิบัติ

๓.๑ หัวข้อ “การตรวจทางโลหิตวิทยา”                                                   ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด : เทคนิคการทำฟิล์มเลือด เทคนิคการย้อมสีเซลล์ประเภทต่างๆ การฝึกปฏิบัติการอ่านผลทางโลหิตวิทยาทางคลินิก อาทิ รูปร่างของเม็ดเลือดแดง รูปร่างของเม็ดเลือดขาว การนับเกล็ดเลือด การนับเม็ดเลือดแดงอ่อน การตรวจพยาธิในเม็ดเลือด การตรวจพยาธิตัวอ่อนในเลือดโดยการใช้กล้องจุลทรรศน์

๓.๒ หัวข้อ “การตรวจทางเซลล์วิทยาและปรสิตวิทยา”                                 ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด : การฝึกปฏิบัติการอ่านผลเซลล์ในปัสสาวะ การตรวจปัสสาวะ การตรวจปรสิตจากอุจจาระ การตรวจน้ำในช่องอก การตรวจน้ำในช่องท้อง

๓.๓ หัวข้อ “การใช้อุปกรณ์ทางโลหิตวิทยา และค่าเคมีโลหิต”                          ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด : การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องตรวจทางโลหิตวิทยา ค่าเคมีโลหิต เครื่องตรวจกรดด่างและอิเลคโทรไลท์ในร่างกาย เครื่องตรวจน้ำตาล

๓.๔ หัวข้อ “การใช้อุปกรณ์ภาพวินิจฉัย และอื่นๆ”                                      ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด : การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องเอกซเรย์ เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน       

 

                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔

  

                                                                           (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                            นายกสัตวแพทยสภา