สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.๑๓/๒๕๖๔ หลักสูตรการดูแลสุขภาพสัตว์-ปรับปรุง.pdf


ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๑๓ / ๒๕๖๔

เรื่อง   หลักสูตรการดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐาน และฟาร์มทั่วไป (สัตว์ปีก)

 -----------------------

                    ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยเรื่องอื่นๆอันอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ของสัตวแพทยสภาในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖๐/๒๕๖๓  เรื่อง กิจกรรม หลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  และโดยความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักสูตรการดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐาน และฟาร์มทั่วไป (สัตว์ปีก) สัตวแพทยสภา  จึงขอประกาศใช้หลักสูตรการดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐาน และฟาร์มทั่วไป (สัตว์ปีก)  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อประกาศนียบัตร

          ภาษาไทย        ประกาศนียบัตรการดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐาน และฟาร์มทั่วไป (สัตว์ปีก)

          ภาษาอังกฤษ    Certificate in Animal Health Care: Poultry   

ปรัชญาของหลักสูตร

          การดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐาน (GAP) และฟาร์มทั่วไปสำหรับสัตว์ปีก เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ และผู้บริโภค ตลอดจนระบบป้องกันโรคทางชีวภาพ การควบคุมสัตว์พาหนะนำโรค และการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถในสถานการณ์ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถในการดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐาน และฟาร์มทั่วไปสำหรับสัตว์ปีก ตามขอบเขต และบทบาทหน้าที่ตามประกาศ      สัตวแพทยสภาที่ ๖๐/๒๕๖๓ เรื่องกิจกรรม หลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  สถานที่ปฏิบัติงานและการควบคุมการปฏิบัติงานตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมอบหมายกำหนด

การประเมินผล

           ๑. หลังสิ้นสุดการฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประเมินผลความรู้ และความเข้าใจ โดยการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ และ/หรือการสอบปฏิบัติ โดยคณะวิทยากร และกรรมการผู้จัดการฝึกอบรม ตามเกณฑ์การวัดผลการเรียนรู้  และต้องมีผลการสอบของการวัดผลโดยมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า  ๖๐%  จึงถือว่าสอบผ่าน กรณี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ผ่านการประเมินผล ให้เข้ารับการประเมินใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

          ๒. การประเมินผลโครงการฝึกอบรม โดยคณะอนุกรรมการฯที่สัตวแพทยสภาแต่งตั้ง ประเมินผลโครงการฝึกอบรม โดยวิธีการที่กำหนดตามความเหมาะสม และรายงานต่อสัตวแพทยสภา

คุณสมบัติของผู้เข้าฝึกอบรมเป็นพนักงานดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐาน (GAP) และฟาร์มทั่วไป

          ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ สัตว์ปีกไข่ สัตว์ปีกพันธุ์ และสถานที่ฟักไข่ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านปศุสัตว์ และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานการจัดการฟาร์ม (GAP) จากกรมปศุสัตว์

          เมื่อผู้ผ่านการอบรม และการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่สัตวแพทยสภารับรองแล้ว ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสัตวแพทยสภา และต้องได้รับการอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทุกๆ ห้าปี โดยสัตวแพทยสภาจะดำเนินการส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิธีการฝึกอบรม

          - การบรรยาย

          - การดูงานและฝึกปฏิบัติ

          - หรือการสัมมนากลุ่มย่อย

รายละเอียดหลักสูตรการดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐาน และฟาร์มทั่วไป (สัตว์ปีก)

          ภาคทฤษฎี       ๑๒      ชั่วโมง

          ภาคปฏิบัติ       ๔       ชั่วโมง

 

ภาคทฤษฎี

๑. หัวข้อ กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มสัตว์ปีก   ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ และประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖๐ / ๒๕๖๓  เรื่องกิจกรรม หลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ กฎหมาย และมาตรฐานที่สำคัญในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีก ตั้งแต่การกักกันสัตว์ที่นำเข้ามาใหม่ การเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ การควบคุมโรคระบาด การทำลายซาก การผสมยาในอาหารสัตว์ การใช้สารเคมีในฟาร์ม และหลักสวัสดิภาพสัตว์ปีก เป็นต้น

๒. หัวข้อ การสังเกตพฤติกรรมสัตว์ในฟาร์มสัตว์ปีก                                        ๑ ชั่วโมง

รายละเอียด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรม
สัตว์ปีก โรคที่สำคัญในสัตว์ปีก และสามารถตรวจสุขภาพสัตว์ได้เบื้องต้น รวมถึง การเฝ้าระวังโรค และความผิดปกติในฟาร์ม 

๓. หัวข้อ การให้ยา วิตามิน และวัคซีนในสัตว์ปีก                                           ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของยา วิตามิน วัคซีน และเทคนิคการให้อย่างถูกต้อง

๔. หัวข้อ การใช้สารเคมีในฟาร์ม                                                                ๑ ชั่วโมง

รายละเอียด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของสารเคมีที่ใช้ในฟาร์ม และการระมัดระวังอันตรายจากการใช้สารเคมีระหว่างปฏิบัติงาน

๕. หัวข้อ การควบคุมการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กับสัตว์ปีก                               ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ อุปกรณ์สำหรับควบคุมอากาศภายในโรงเรือน อุปกรณ์การให้น้ำ อุปกรณ์การให้อาหาร และเครื่องมือตรวจวัดอย่างง่าย เป็นต้น

๖. หัวข้อ ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์ม                                         ๑ ชั่วโมง

รายละเอียด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและมีการปฏิบัติถูกต้องตามกรมปศุสัตว์

๗. หัวข้อ การควบคุมสัตว์พาหะ                                                                   ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมสัตว์พาหะ ได้แก่ นก หนู สุนัข แมว สัตว์เลื้อยคลาน เช่น จิ้งจก ตุ๊กแก แมลงพาหะต่าง ๆ เช่น แมลงวัน แมลงปีกแข็ง 

๘. หัวข้อ การจัดการสิ่งแวดล้อม                                                               ๑ ชั่วโมง

รายละเอียด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์ม เพื่อสามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับกฎหมายของท้องถิ่นและกรมปศุสัตว์

ภาคปฏิบัติ

๑. การฝึกภาคปฏิบัติ                                                                               ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด การฝึกปฏิบัติวิธีการให้วัคซีน ยา วิตามิน และการใช้สารเคมีในฟาร์มสัตว์ปีก

๒. สัมมนากลุ่ม                                                                                        ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด อภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูล กรณีตัวอย่างตามที่ผู้ฝึกอบรมกำหนด

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน       

 

                                                                            ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๔

                                                                                   (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                                นายกสัตวแพทยสภา