สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.๑๔/๒๕๖๔ หลักสูตรพนักงานดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มทั่วไป (สุกร)-ปรับปรุง.pdf


ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๑๔ / ๒๕๖๔

เรื่อง   หลักสูตรการดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐานและฟาร์มทั่วไป (สุกร)

 --------------------------------- 

                    ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยเรื่องอื่นๆอันอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ของสัตวแพทยสภาในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖๐/๒๕๖๓ เรื่อง กิจกรรม หลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  และโดยความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๔  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐานและฟาร์มทั่วไป (สุกร)   สัตวแพทยสภาจึงขอประกาศใช้หลักสูตรการดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐานและฟาร์มทั่วไป (สุกร)  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย:       ประกาศนียบัตรการดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐานและฟาร์มทั่วไป (สุกร)

ภาษาอังกฤษ:   Certificate in Animal Health Care: Swine

ปรัชญาของหลักสูตร

การดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐาน (GAP) และฟาร์มทั่วไปสำหรับสุกร เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ และผู้บริโภค ตลอดจนระบบป้องกันโรคทางชีวภาพ การควบคุมสัตว์พาหนะนำโรค และการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถในสถานการณ์ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐานและฟาร์มทั่วไป (สุกร) ตามขอบเขต และบทบาทหน้าที่ตามประกาศสัตวแพทยสภาที่    ๖๐/๒๕๖๓ เรื่องกิจกรรม หลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  สถานที่ปฏิบัติงานและการควบคุมการปฏิบัติงานตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมอบหมายกำหนด

การประเมินผล

           ๑. หลังสิ้นสุดการฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประเมินผลความรู้ และความเข้าใจ โดยการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ และ/หรือการสอบปฏิบัติ โดยคณะวิทยากร และกรรมการผู้จัดการฝึกอบรม ตามเกณฑ์การวัดผลการเรียนรู้  และต้องมีผลการสอบของการวัดผลโดยมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า  ๖๐%  จึงถือว่าสอบผ่าน  กรณี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ผ่านการประเมินผล ให้เข้ารับการประเมินใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

          ๒. การประเมินผลโครงการฝึกอบรม โดยคณะอนุกรรมการฯที่สัตวแพทยสภาแต่งตั้ง ประเมินผลโครงการฝึกอบรม โดยวิธีการที่กำหนดตามความเหมาะสม และรายงานต่อสัตวแพทยสภา

คุณสมบัติของผู้เข้าฝึกอบรมเป็นพนักงานดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐาน (GAP) และฟาร์มทั่วไป

ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มสัตว์สุกร จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านปศุสัตว์ และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานการจัดการฟาร์ม (GAP) จากกรมปศุสัตว์

          เมื่อผู้ผ่านการอบรม และการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่สัตวแพทยสภารับรองแล้ว ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสัตวแพทยสภา และต้องได้รับการอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทุกๆ ห้าปี โดยสัตวแพทยสภาจะดำเนินการส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิธีการฝึกอบรม

          - การบรรยาย

          - การดูงานและฝึกปฏิบัติ

          - หรือการสัมมนากลุ่มย่อย

รายละเอียดหลักสูตรการดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐาน และฟาร์มทั่วไป (สุกร)

          ภาคทฤษฎี       ๑๘     ชั่วโมง

          ภาคปฏิบัติ       ๕       ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี

๑. การป้องกัน การควบคุม การทำลายเชื้อโรค

          ๑.  หัวข้อ “ความรู้ขั้นพื้นฐานของโรคสำคัญในสุกร”                               ๓ ชั่วโมง

รายละเอียด:

โรคสำคัญของสุกร สาเหตุ การระบาด อาการ การติดต่อ การแพร่กระจาย การควบคุมป้องกัน การดูแลรักษาเบื้องต้น

          ๒.  หัวข้อ “การป้องกัน และการทำลายเชื้อ การกำจัดขยะติดเชื้อและซากสัตว์” ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด:

การป้องกันการนำเชื้อเข้าฟาร์ม การเก็บข้อมูลและการตรวจสอบคน ยานพาหนะ สัตว์ สิ่งของ ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงที่นำเข้าฟาร์ม ชนิดสารฆ่าเชื้อ วิธีการการใช้สารฆ่าเชื้อ ข้อควรระวัง การแก้พิษเบื้องต้น การใช้แสงอัลตราไวโอเลต การใช้โอโซน การรมควัน การกำจัดขยะติดเชื้อ การกำจัดซาก

         ๓.  หัวข้อ การป้องกันและการกำจัดพาหะนำโรค”                          ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด:

พาหะนำโรค ชนิดของพาหะนำโรค โรคที่เกิดจากสัตว์พาหะ โรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ การป้องกันการติดต่อและการแพร่กระจายเชื้อจากพาหะนำโรค การเก็บข้อมูลการบันทึก การรายงานผล

         ๔.  หัวข้อ “การกำจัดพยาธิภายนอกและภายใน”                            ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด:

พยาธิภายนอก ภายใน โรคพยาธิภายนอก  อาการ การรักษา การป้องกัน การใช้ยาฆ่าพยาธิ ข้อบ่งใช้ ข้อห้าม ข้อควรระวัง โปรแกรมการถ่ายพยาธิ

          ๕.  หัวข้อ การผ่าซาก การเก็บตัวอย่างและการขนส่ง”                                ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด:

การผ่าซาก การเก็บตัวอย่าง (เลือด น้ำลาย สวอป ตัวสัตว์ อวัยวะภายใน ฯลฯ) การขนส่ง การเก็บข้อมูล การบันทึกเพื่อการนำส่งตัวอย่าง

๒. การบำบัดโรคสัตว์

         ๑. หัวข้อ “ชนิดของยา  วัคซีน และเวชภัณฑ์ที่ใช้และการรักษาเบื้องต้น”         ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด:  

ชนิดของยา วัคซีน ยาควบคุมพิเศษ ยาห้ามใช้ วิธีการใช้ (ละลายน้ำ กรอก ฉีด พ่น) ข้อควรระวัง ยาห้ามใช้ร่วมกัน การตกค้าง ระยะหยุดยา

       ๒. หัวข้อ “การเก็บรักษา การเบิกจ่ายยาและคืน ตลอดจนการเตรียม วัคซีน เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด:

การเก็บรักษายา วัคซีนและเวชภัณฑ์ การจัดการคลังยา วัคซีนและเวชภัณฑ์ (การตรวจรับการเบิกจ่ายและการคืน การบันทึก) เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา การจัดเตรียมอุปกรณ์ การล้าง การฆ่าเชื้อและการเก็บอุปกรณ์ การทำลายภาชนะบรรจุยา วัคซีนและเวชภัณฑ์ การทำลายอุปกรณ์

๓. หัวข้อ “การจับบังคับสัตว์เพื่อให้ยา วัคซีน ”                                            ๑ ชั่วโมง

รายละเอียด:

การจับบังคับสุกรเพื่อการบริหารยาและวัคซีน สวัสดิภาพสัตว์ การแก้ปัญหาสุกรเครียดจากการจับบังคับ การใช้อุปกรณ์จับบังคับ การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ

๓. พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ และการบำบัดโรคสัตว์                                                                                                                  ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด:

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ พระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. ๙๐๓๒-๒๕๕๒ เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์ มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. ๖๔๐๓-๒๕๕๘ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์)

ภาคปฏิบัติ

          ๑.   การผ่าซากและการเก็บตัวอย่าง                         ๒       ชั่วโมง

          ๒.   การเตรียมยาฆ่าเชื้อ                                        ๑        ชั่วโมง

          ๓.   การสัมมนากลุ่ม                                               ๒       ชั่วโมง

รายละเอียดอภิปรายจากกรณีปัญหาการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปฏิบัติที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ตลอดจนปัญหาจากการฝึกอบรมที่สามารถใช้หรือไม่สามารถใช้ในทางปฏิบัติจริง

                  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน       

 

                                                                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙   เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๔

                                                                    (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                   นายกสัตวแพทยสภา