สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.๑๕/๒๕๖๔ หลักสูตรการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ผสมยาสัตว์)-ปรับปรุง.pdf


ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่ ๑๕ / ๒๕๖๔

เรื่อง   หลักสูตรการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ผสมยาสัตว์)

 -----------------------------------------

                    ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยเรื่องอื่นๆอันอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ของสัตวแพทยสภาในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์พ.ศ.๒๕๖๓  และประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖๐/๒๕๖๓  เรื่อง กิจกรรม หลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ผสมยาสัตว์) สัตวแพทยสภา จึงขอประกาศใช้หลักสูตรการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ผสมยาสัตว์)  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อประกาศนียบัตร

          ภาษาไทย        ประกาศนียบัตรการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ผสมยาสัตว์)

          ภาษาอังกฤษ    Certificate in Medicated Feed Quality Control  

ปรัชญาของหลักสูตร

          การดูแลสุขภาพสัตว์ในฟาร์มมาตรฐาน (GAP) และฟาร์มทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ และผู้บริโภค ตลอดจนระบบป้องกันเชื้อโรคดื้อยา และการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถในสถานการณ์ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ผสมยา ตามขอบเขต และบทบาทหน้าที่ตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖๐/๒๕๖๓ เรื่องกิจกรรม หลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  สถานที่ปฏิบัติงานและการควบคุมการปฏิบัติงานตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมอบหมายกำหนด

การประเมินผล

      ๑. หลังสิ้นสุดการฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประเมินผลความรู้ และความเข้าใจ โดยการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ และ/หรือการสอบปฏิบัติ โดยคณะวิทยากร และกรรมการผู้จัดการฝึกอบรม ตามเกณฑ์การวัดผลการเรียนรู้  และต้องมีผลการสอบของการวัดผลโดยมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า  ๖๐%  จึงถือว่าสอบผ่าน กรณี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ผ่านการประเมินผล ให้เข้ารับการประเมินใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

      ๒. การประเมินผลโครงการฝึกอบรม โดยคณะอนุกรรมการฯที่สัตวแพทยสภาแต่งตั้ง ประเมินผล

โครงการฝึกอบรม โดยวิธีการที่กำหนดตามความเหมาะสม และรายงานต่อสัตวแพทยสภา

คุณสมบัติของผู้เข้าฝึกอบรมเป็นพนักงานควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์(ผสมยาสัตว์) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สัตวศาสตร์ เมื่อผู้ผ่านการอบรม และการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่สัตวแพทยสภารับรองแล้ว ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสัตวแพทยสภา และต้องได้รับการอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทุกๆ ห้าปี โดยสัตวแพทยสภาจะดำเนินการส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิธีการฝึกอบรม

       - การบรรยาย

       - การดูงานและฝึกปฏิบัติ

       - หรือการสัมมนากลุ่มย่อย

รายละเอียดหลักสูตรการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์(ผสมยาสัตว์)  

                     ภาคทฤษฎี       ๑๖ ชั่วโมง

                     ภาคปฏิบัติ       ๘-๑๐ ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี

๑.๑ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                                           ๓ ชั่วโมง

รายละเอียด: ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารสัตว์ผสมยา อันได้แก่

          ๑) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

          ๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยา (ฉบับที่ ๓๕) พ.ศ. ๒๕๖๐

          ๓) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดลักษณะเงื่อนไขของอาหารสัตว์ที่ผสมยา ที่ห้ามผลิต นำเข้า ขาย และใช้ พ.ศ. ๒๕๖๑

         ๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ ๕๐ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๒ แผนยุทธศาสต์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย และการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพที่เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์                 ๑ ชั่วโมง

รายละเอียด: กล่าวถึงความสำคัญในการลดปัญหาเชื้อดื้อยาที่เกิดขึ้น รวมไปถึงอธิบายมูลเหตุที่จำเป็นที่ต้องมีการควบคุมการผสมยาในอาหารสัตว์

๑.๓ ยาสัตว์ที่ใช้ผสมอาหาร medicated premix และวิธีการเก็บรักษา    ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด: ทำความเข้าใจประเภทของยาสัตว์ที่ใช้ผสมอาหารได้มีอะไรบ้าง มีข้อควรระวังในการใช้อย่างไร medicated premix ที่ไม่ควรนำมาใช้  รวมทั้งวิธีการเก็บรักษาเพื่อให้รักษาคุณภาพ medicated premix

๑.๔ ระบบการผลิตอาหารสัตว์                                                     ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด: หลักการเบื้องต้นในการผสมอาหารสัตว์ เครื่องผสมอาหารแบบต่างๆ ข้อดีข้อด้อยและข้อควรระวังในการผสมอาหารสัตว์ในรูบแบบ ต่างๆ ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะผลิตอาหารสัตว์รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

๑.๕ ขั้นตอนการเก็บรักษาอาหารสัตว์ และการขนส่ง                          ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด: ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บอาหารสัตว์ ข้อควรระวังเพื่อเก็บรักษาอาหารสัตว์ให้คงคุณค่าทางโภชนะและประสิทธิภาพของยาสัตว์ในอาหาร

๑.๖ หลักการผสมยาสัตว์ในอาหารสัตว์ผสมยา                                 ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด: ขั้นตอนในการเตรียมยาผสมอาหาร การผสมยาสัตว์ผ่านสื่อ การจัดลำดับการผสมยาสัตว์ในการผลิตอาหารสัตว์ผสมยา  การจัดการเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง การป้องกันการปนเปื้อนอาหารสัตว์ผสมยาและไม่ผสมยา

๑.๗ สุขศาสตร์การปฏิบัติงานในขณะผสมยาสัตว์ในอาหาร                  ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด: ขั้นตอนการเตรียมตัว การแต่งกาย สำหรับผู้ปฏิบัติงานในการผสมยาสัตว์ในอาหาร รวมไปถึงการปฏิบัติตัวเมื่อมีการสัมผัสกับยาสัตว์

๑.๘ การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์                                                       ๑ ชั่วโมง

รายละเอียด: ศึกษาวิธีการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพ การกระจายตัวของยา หรืออื่นๆ รวมถึงการจัดเก็บรักษาตัวอย่างอาหารสัตว์เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ

๑.๙ แบบบันทึก รายงาน                                                                 ๑ ชั่วโมง

รายละเอียด: ทำความเข้าใจความสำคัญของการบันทึกการทำงานรวมทั้งการรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละวัน ศึกษารูปแบบต่างๆของเอกสารบันทึกการปฏิบัติงาน ลำดับขั้นตอนการในการรายงาน

ภาคปฏิบัติ

๒.๑ การฝึกภาคปฏิบัติ                                                                     ๔-๖  ชั่วโมง

รายละเอียด: ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานการในด้านการผสมยาในอาหารสัตว์ในวิธีการที่ถูกต้อง ในรูปแบบการผลิตชนิดต่างๆ (ศึกษาดูงานภาคสนาม)

๒.๒ สัมมนากลุ่ม                                                                            ๔ ชั่วโมง

รายละเอียด: แบ่งกลุ่มอภิปรายจากกรณีศึกษาที่ถูกยกตัวอย่างขึ้น โดยสามารถบอกถึงขึ้นตอนการทำงานในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นได้                  

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน       

 

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙   เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๔

 

 

                                                           (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                        นายกสัตวแพทยสภา