สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.๑๖/๒๕๖๔ หลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์-ปรับปรุง.pdf

ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๑๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง   หลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ 

------------------------------ 

                    ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยเรื่องอื่นๆอันอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ของสัตวแพทยสภาในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์พ.ศ.๒๕๖๓ และประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖๐/๒๕๖๓ เรื่อง กิจกรรม หลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์  สัตวแพทยสภา จึงขอประกาศใช้หลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อประกาศนียบัตร

          ภาษาไทย        ประกาศนียบัตรการสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์

          ภาษาอังกฤษ    Certificate in Immune Production in Animals

ปรัชญาของหลักสูตร

          การสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ เป็นการคุ้มครองสุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ และผู้บริโภค ตลอดจนระบบป้องกันโรคทางชีวภาพ การควบคุมสัตว์พาหนะนำโรค และการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถในสถานการณ์ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถในการดูแลสุขภาพสัตว์ตามขอบเขต และบทบาทหน้าที่ตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖๐/๒๕๖๓ เรื่องกิจกรรม หลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  สถานที่ปฏิบัติงานและการควบคุมการปฏิบัติงานตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมอบหมายกำหนด

การประเมินผล

         ๑. หลังสิ้นสุดการฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประเมินผลความรู้ และความเข้าใจ โดยการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ และ/หรือการสอบปฏิบัติ โดยคณะวิทยากร และกรรมการผู้จัดการฝึกอบรม ตามเกณฑ์การวัดผลการเรียนรู้  และต้องมีผลการสอบของการวัดผลโดยมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า  ๖๐%  จึงถือว่าสอบผ่าน กรณี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ผ่านการประเมินผล ให้เข้ารับการประเมินใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

        ๒. การประเมินผลโครงการฝึกอบรม โดยคณะอนุกรรมการฯที่สัตวแพทยสภาแต่งตั้ง ประเมินผลโครงการฝึกอบรม โดยวิธีการที่กำหนดตามความเหมาะสม และรายงานต่อสัตวแพทยสภา

คุณสมบัติของผู้เข้าฝึกอบรมเป็นพนักงานฉีดวัคซีน จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมการศึกษาปีที่๖ หรือเทียบเท่า

เมื่อผู้ผ่านการอบรม และการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่สัตวแพทยสภารับรองแล้ว ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสัตวแพทยสภา และต้องได้รับการอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทุกๆ ห้าปี โดยสัตวแพทยสภาจะดำเนินการส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิธีการฝึกอบรม

         - การบรรยาย

         - การดูงานและฝึกปฏิบัติ

         - หรือการสัมมนากลุ่มย่อย

รายละเอียดหลักสูตรการสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์

          ภาคทฤษฎี       ๑๒      ชั่วโมง           

          ภาคปฏิบัติ       ๑๒      ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี

วิชาทั่วไป

ชื่อวิชา การจับบังคับสัตว์เบื้องต้น                             (บรรยาย ๓ ชั่วโมง ปฏิบัติการ ๓ ชั่วโมง)

คำอธิบายรายวิชา ชีววิทยาของพฤติกรรมของสัตว์ โครงสร้าง หน้าที่และพฤติกรรมของสัตว์ ชนิดต่าง ๆ การเข้าหาสัตว์และการจับบังคับสัตว์ที่สำคัญ

ชื่อวิชา การตรวจร่างกายสัตว์เบื้องต้น                       (บรรยาย ๓ ชั่วโมง ปฏิบัติการ ๓ ชั่วโมง)

คำอธิบายรายวิชา การตรวจสีเยื่อเมือก การจับชีพจร การวัดอัตราการหายใจ การสังเกตอาการผิดปกติของรูปแบบการหายใจ การประเมินสภาพการขาดน้ำแบบเบื้องต้น และ การวัดอุณหภูมิร่างกายทางทวารหนัก

วิชาเฉพาะ

ชื่อวิชา หลักเบื้องต้นทางภูมิคุ้มกันวิทยา                     (บรรยาย ๓ ชั่วโมง)

คำอธิบายรายวิชา ระบบภูมิคุ้มกัน คุณสมบัติของแอนติเจนและแอนติบอดี หน้าที่ของแอนติเจนและแอนติบอดี แนวคิดพื้นฐานของภูมิคุ้มกันของโฮสต์

ชื่อวิชา หลักเบื้องต้นของวัคซีน                                (บรรยาย ๓ ชั่วโมง)

คำอธิบายรายวิชา ชนิดและการทำงานของวัคซีน การเก็บรักษาวัคซีน รูปแบบการให้วัคซีนชนิดต่าง ๆ ผลกระทบจากการได้รับวัคซีนในสัตว์ การดูแลและเฝ้าระวังสัตว์ภายหลังการได้รับวัคซีน การแพ้วัคซีนและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ภาคปฏิบัติ

ชื่อวิชา เทคนิคการให้วัคซีนแก่สัตว์                           (ปฏิบัติการ ๖ ชั่วโมง)

คำอธิบายรายวิชา การฝึกปฏิบัติการการเก็บรักษาวัคซีนที่ถูกต้อง การให้วัคซีนในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ การฉีดด้วยอุปกรณ์ไร้เข็ม การละลายน้ำ การหยอดปาก หยอดจมูก การหยอดตา การฉีดเข้าหนังคอในลูกไก่ การพ่นละออง การฉีดเข้าไข่ฟัก การแทงปีก เป็นต้น การฝึกปฏิบัติการให้วัคซีนในสัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น สุนัข แมว โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด และ สัตว์น้ำ เป็นต้น

                  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน       

 

                                                                         ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙   เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๔

 

                                                                            (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)                                                                                                                         
                                                                                             นายกสัตวแพทยสภา