สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.๑๘/๒๕๖๔ หลักสูตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์-ปรับปรุง.pdf


ประกาศสัตวแพทยสภา

ที่  ๑๘ / ๒๕๖๔

เรื่อง   หลักสูตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ 

 ------------------------------


                    ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภาว่าด้วยเรื่องอื่นๆอันอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ของสัตวแพทยสภาในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์พ.ศ.๒๕๖๓ และประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖๐/๒๕๖๓  เรื่อง กิจกรรม หลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๖๔ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมฝึกอบรมพนักงานควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์  สัตวแพทยสภา จึงขอประกาศใช้หลักสูตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์  ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อประกาศนียบัตร

ภาษาไทย: ประกาศนียบัตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์

ภาษาอังกฤษ: Certificate of Practices and Control for Animal and Carcass transportation

ปรัชญาของหลักสูตร

          การดูแลควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์และการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

          เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการดูแลควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ตามขอบเขต และบทบาทหน้าที่ตามประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๖๐/๒๕๖๓ เรื่องกิจกรรม หลักสูตร คุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ให้เป็นไปตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้า-ออกผ่านหรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้มีบทบาทตามลักษณะการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ๒ ลักษณะ

๑ การเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร

๒ การเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ออกระหว่างประเทศ

สถานที่ปฏิบัติงานและการควบคุมการปฏิบัติงานตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมอบหมายกำหนด

การประเมินผล

        ๑. หลังสิ้นสุดการฝึกอบรมให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประเมินผลความรู้ และความเข้าใจ โดยการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์ และ/หรือการสอบปฏิบัติ โดยคณะวิทยากร และกรรมการผู้จัดการฝึกอบรม ตามเกณฑ์การวัดผลการเรียนรู้  และต้องมีผลการสอบของการวัดผลโดยมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่า  ๖๐%  จึงถือว่าสอบผ่าน กรณี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ผ่านการประเมินผล ให้เข้ารับการประเมินใหม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

        ๒. การประเมินผลโครงการฝึกอบรม โดยคณะอนุกรรมการฯที่สัตวแพทยสภาแต่งตั้ง ประเมินผลโครงการฝึกอบรม โดยวิธีการที่กำหนดตามความเหมาะสม และรายงานต่อสัตวแพทยสภา

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

        จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สัตวศาสตร์ หรือเทียบเท่า เมื่อผู้ผ่านการอบรม และการปฏิบัติงานตามหลักสูตรที่สัตวแพทยสภารับรองแล้ว ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสัตวแพทยสภา และต้องได้รับการอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทุกๆ ห้าปี โดยสัตวแพทยสภาจะดำเนินการส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วิธีการฝึกอบรม

        - การบรรยาย

        - การดูงานและฝึกปฏิบัติ

        - หรือการสัมมนากลุ่มย่อย

รายละเอียดหลักสูตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์

ภาคทฤษฎี       ๑๖      ชั่วโมง           

ภาคปฏิบัติ       ๑๐     ชั่วโมง

 

หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพนักงานควบคุมการเคลื่อนย้ายและซากสัตว์ แยกเป็น ๓ หน่วย ดังนี้

ภาคทฤษฏี

หน่วยที่ ๑ พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์  จำนวน ๑๒ ชั่วโมง

หัวข้อที่ ๑ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๖ ชั่วโมง

รายละเอียด อธิบายรายละเอียดของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ หมวดที่ ๑ ถึง ๗ และบทเฉพาะกาล

หัวข้อที่ ๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดชนิดสัตว์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

จำนวน ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด

ชนิดสัตว์ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวข้อที่ ๓ ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาต การตรวจโรคและการทำลายเชื้อโรคในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร จำนวน ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด

การปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว

หัวข้อที่ ๔ การปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์  มกษ. ๙๐๕๐-๒๐๑๘ จำนวน ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด

มีความเข้าใจการปฏิบัติที่ดีสำหรับการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์ เพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภค ลดโอกาสปนเปื้อนจากจุลินทรีย์อื่นๆ

 

หน่วยที่ ๒ หลักสวัสดิภาพสัตว์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ ชั่วโมง

          หัวข้อที่ ๑ หลักการจัดสวัสดิภาพสัตว์ จำนวน ๓ ชั่วโมง

รายละเอียด

เพื่อให้คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ที่ต้องคำนึงถึงในขณะเคลื่อนย้ายไม่ให้ขัดกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ว่าด้วยเรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์

 

          หัวข้อที่ ๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชั่วโมง

รายละเอียด

ความหมายและสิ่งที่ต้องดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสมรวมถึงการเปรียบเทียบตามระเบียบ กรมปศุสัตว์ว่าด้วยการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิการสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

ภาคปฏิบัติ

หน่วยที่ ๓ การใช้งานระบบเคลื่อนย้ายและซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Movement) จำนวน ๑๐ ชั่วโมง

หัวข้อที่ ๑ การแนะนำและติดตั้งโปรแกรมระบบเคลื่อนย้ายและซากสัตว์ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Movement) จำนวน ๒ ชั่วโมง

รายละเอียด

ที่มาความสำคัญของโปรแกรมและการติดตั้งระบบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์      (E-Movement) รวมถึงการติดตั้งโปรแกรมทั้ง ๒ ระบบปฏิบัติการ คือ ระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ IOS

หัวข้อที่ ๒ การฝึกปฏิบัติงานการเคลื่อนย้ายและซากสัตว์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Movement) จำนวน ๘ ชั่วโมง

รายละเอียด

          อภิปรายจากกรณีปัญหาการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปฏิบัติที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ตลอดจนปัญหาจากการฝึกอบรมที่สามารถใช้หรือไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานจริง

                  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน       

 

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙   เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๔

 

 

                                                           (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                        นายกสัตวแพทยสภา