สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 


ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

มีวัตถุประสงค์ดังนี้


ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่องให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการด้านการสัตวแพทย์และศาสตร์อื่น ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตนเองโดยติดตามความก้าวหน้าทางวิชาชีพ วิชาการและเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำไปปฏิบัติและพัฒนาประยุกต์ใช้งานอันจะก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ

 

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์มีการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
2. พิจารณากำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
3. รับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่อง
4. รับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องและจำนวนหน่วยกิตสะสม
5. เก็บและรับรองหน่วยกิตสะสมหรือผลการทดสอบของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
6. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของ ศ.ศ.สพ. สู่สมาชิกสัตวแพทยสภา

 

นับตั้งแต่สัตวแพทยสภาได้ออกประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภาที่ 9/2547 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2547
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อนื่องทางสัตวแพทย์  (ศ.ศ.สพ.)เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ได้มีการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการสัตวแพทย์และศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนั้น ศ.ศ.สพ. ได้มีการแบ่งกลุ่มประเภทกิจกรรมและจำนวนหน่วยกิตของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มที่ 1  เป็นกิจกรรมที่เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่  หรือองค์ความรู้เดิมที่ได้ถูกทบทวนให้ทันสมัย และเป็นมาตรฐาน ที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ  ประกอบด้วย
    -    การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ ระดับชาติ  ผู้ร่วมประชุม  จะได้รับ 1 หน่วยกิต/ชม. (ไม่เกิน 5 หน่วยกิต/วัน)
    -     การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ ระดับนานาชาติ ผู้ร่วมประชุมจะได้รับ 1.5 หน่วยกิต/ชม. (ไม่เกิน  6 หน่วยกิต/วัน)
    -     การบรรยายพิเศษ/ ภายในประเทศ ผู้ฟังบรรยายจะได้รับ 1 หน่วยกิต/ชม.
    -    การบรรยายพิเศษ/การบรรยายชุดพิเศษ ในต่างประเทศ ผู้ฟังบรรยายจะได้รับ 1.5 หน่วยกิต/ชม.
    -     การสัมมนาวิชาการ/การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การฝึกอบรม/การอภิปรายหมู่ ผู้ฟังบรรยายจะได้รับ  0.5 หน่วยกิต/ชม.

กลุ่มที่ 2 เป็นกิจกรรมกลุ่มที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ ความสามารถทางวิชาชีพหรือวิชาการ ประกอบด้วย
    -    กิจกรรมสโมสรวารสาร/การประชุมวิชาการภายในหน่วยงาน/การประชุมวิชาการระหว่างหน่วยงาน  ผู้ฟังบรรยายจะได้รับ  0.5หน่วยกิต/ชม.
กลุ่มที่ 3  เป็นกิจกรรมการเรียนรู้  และพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อยได้แก่
    3.1)  เป็นกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้  การตีพิมพ์ผลงานวิจัย  บทความ  และกรณีศึกษา ประกอบด้วย
        - ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการภายในประเทศ ชื่อแรก/ชื่อหลัก 5 หน่วยกิต/เรื่อง  ชื่อรอง 2.5 หน่วยกิต/เรื่อง
        - ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการต่างประเทศ ชื่อแรก/ชื่อหลัก 10 หน่วยกิต/เรื่อง  ชื่อรอง 5 หน่วยกิต/เรื่อง
        - ตีพิมพ์บทความในสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ชื่อแรก/ชื่อหลัก 3 หน่วยกิต/เรื่อง  ชื่อรอง 1.5 หน่วยกิต/เรื่อง
    3.2) เป็นกิจกรรมการประเมิน  ประกอบด้วย
        - ผู้ประเมินบทความ  ผลงานวิจัย  และโครงการวิจัย
        - ผู้ประเมิน (ภาษาไทย)จะได้รับ 3 หน่วยกิต/เรื่อง    
        - ผู้ประเมิน (ภาษาอังกฤษ)จะได้รับ 6 หน่วยกิต/เรื่อง
        - ผู้ประเมินตำแหน่งวิชาการ จะได้รับ 5 หน่วยกิต/ราย
    3.3) เป็นกิจกรรมการผลิตสื่อวิชาการ  ได้แก่ การผลิตตำรา
วิดีทัศน์ การเรียนรู้ด้วยตนเองทางคอมพิวเตอร์  วารสารวิชาการ  การผลิตสื่อวิชาการ  และข้อสอบสำหรับสัตวแพทยสภาและการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ฯลฯ
        - ผู้ผลิตหลัก 10 หน่วยกิต/ผลงาน    ผู้ร่วมในการผลิต 5 หน่วยกิต/ผลงาน
        - ตำราจำนวนต่ำกว่า 100 หน้าได้รับ  20 หน่วยกิต
                  จำนวน 100-200 หน้าได้รับ 40 หน่วยกิต
                  จำนวน 201-300 หน้าได้รับ 60 หน่วยกิต
                  จำนวน 301-400 หน้าได้รับ 80 หน่วยกิต
                  จำนวน 401 หน้าขึ้นไปได้รับ 100 หน่วยกิต
        - ผู้ผลิตข้อสอบสำหรับศ.ศ.สพ. ได้แก่ ชุดคำถาม-คำตอบ
        (เนื้อเรื่องสั้น) 10 หน่วยกิต/เรื่อง ชุดคำถาม-คำตอบ  (เนื้อเรื่องยาว /วิดีทัศน์) 30 หน่วยกิต/เรื่อง
        - ผู้ผลิตข้อสอบสำหรับศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ    ขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  1 หน่วยกิต/ข้อ

    3.4) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านจากสื่อ หรือการตอบคำถาม ประกอบด้วย
        - การตอบคำถามจากบทความในวารสารหรือสื่ออื่นที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์รับรอง
        ผู้ตั้งคำถาม 5 หน่วยกิต/ผลงาน       ผู้ตอบ 1 หน่วยกิต/ผลงาน                             
        - การเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ตที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์รับรอง/การเรียนรู้จาก e-learning ของสัตวแพทยสภา  ผู้เรียนรู้  (เนื้อเรื่องยาว/วิดีทัศน์) 3 หน่วยกิต/บทเรียน   ผู้เรียนรู้  (เนื้อเรื่องสั้น) 1 หน่วยกิต/บทเรียน
    3.5) การศึกษาต่อในสายงานวิชาชีพการสัตวแพทย์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษา 15 หน่วยกิต/เทอม
    3.6) เป็นกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้จากประสบการณ์/การบริหารงานด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ ระดับชาติ กิจกรรมละ 5 หน่วยกิต   ระดับนานาชาติ กิจกรรมละ 10 หน่วยกิต (ไม่เกิน 20 หน่วยกิต/ปี)
    3.7) เป็นกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพการสัตวแพทย์และเผยแพร่สู่สาธารณะ ระดับชาติ ชั่วโมงละ 1 หน่วยกิต (ไม่เกิน 5 หน่วยกิต/วัน)  ระดับนานาชาติ ชั่วโมงละ 2 หน่วยกิต (ไม่เกิน 10 หน่วยกิต/วัน) (ไม่เกิน 20 หน่วยกิต/ปี)
    3.8) เป็นกิจกรรมด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์สำหรับสัตวแพทย์อาวุโส (อายุ 55 ปีขึ้นไป)
        - บทความที่เป็นประสบการณ์ทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพการสัตวแพทย์ ถือว่าเป็นเกณฑ์ปกติได้รับ 50 หน่วยกิต
        - บทความปกติที่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ทางด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ 100 หน่วยกิต   (ขอรับรองหน่วยกิตไม่เกินปีละ 2 ครั้ง)

กลุ่มที่ 4 เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มกิจกรรมที่ 1 หรือ กลุ่มที่ 2 หรือ กลุ่มที่ 3 ได้ จัดเป็นกลุ่มกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ประกาศโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือสถาบันได้ยื่นขอการรับรองจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทาง  สัตวแพทย์ และได้รับการรับรอง

    โดย..ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่เป็นสมาชิกของสัตวแพทยสภา จะต้องสะสมหน่วยกิตให้ครบ 100 หน่วยกิตขึ้นไป จึงจะสามารถต่อใบอนุญาตฯ ได้  สำหรับผู้ที่ใบอนุญาติหมดอายุ ต้องทำใบอนุญาติใหม่เท่านั้น


หากสมาชิกฯ.. ท่านใดมีข้อสงสัยในการเก็บสะสมหน่วยกิต สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
ศ.ศ.สพ.โทร 0-2017-0700-8  ต่อ 203, 205, 201
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.