สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ศูนย์การศึกษาฯออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ วันที่ 7-8 ก.พ. 61