สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๙ / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

ประกาศสัตวแพทยสภา

     ที่ ๙ / ๒๕๖๑

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ

บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

-----------------------------

                   เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ตัวแทนจากสายงานวิชาชีพ  (ตัวแทนจากบริษัทและฟาร์ม)  ได้ขอลาออก จำนวน ๑ ท่าน  และตัวแทนจากสายงานวิชาชีพ  (คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์)  ได้ขอลาออก จำนวน ๑ ท่าน  รวมเป็น ๒ ท่าน  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภา  ในคราวประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๑   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข  ดังนี้

             ๑.คุณสมบัติของผู้สมัคร

                     ๑.๑  เป็นผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง

                     ๑.๒  ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ในข้อ ข ตัวแทนจากสายงานวิชาชีพ ( ตัวแทนจากบริษัทและฟาร์ม จำนวน ๑  คน และตัวแทนจากคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ จำนวน ๑ คน  รวมทั้งสิ้น ๒ คน )

                     ๑.๓  มีเจตนารมณ์ในการทำงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                     ๑.๔  มีความเสียสละและอุทิศเวลาเพื่อเข้าร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

              ๒.เงื่อนไขการทำงาน

                     ๒.๑  มีวาระการทำงานนับตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งตั้ง จนถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๒

                     ๒.๒  ไม่มีเงินเดือนประจำ  ได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบสัตวแพทยสภาว่าด้วยค่าใช้จ่ายของสัตวแพทยสภา  พ.ศ.๒๕๔๖

                     ๒.๓  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  โดยมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

                            ๒.๓.๑   กำหนดเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ให้เป็นเอกภาพเชิงนโยบายและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ

                            ๒.๓.๒   ออกระเบียบเพื่อรับรองคุณภาพสถาบันและกิจกรรมเพื่อดำเนินการจัดการการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                            ๒.๓.๓   ออกระเบียบประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                            ๒.๓.๔   ออกระเบียบการบริหารบุคคล  การบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไปของศูนย์ฯ 

                            ๒.๓.๕   กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                            ๒.๓.๖   กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงต่างๆ

                            ๒.๓.๗  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯและรายงานต่อสัตวแพทยสภาเป็นประจำทุกปี

                            ๒.๓.๘   เสนอแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการตลอดจนกำหนดอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้จัดการ

                            ๒.๓.๙   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์จัดขึ้นให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

                            ๒.๓.๑๐ ดำเนินการรับรองการสะสมหน่วยกิตสำหรับผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  และผลการทดสอบการฝึกอบรมสำหรับผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง  เพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ

             ๓. การรับสมัคร 

                 ผู้สมัครขอรับใบสมัครได้ที่สัตวแพทยสภาและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครโดยใส่ซองปิดผนึกส่งไปรษณีย์ไปยังสำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๒-๐๑๗๐๗๐๐-๘  ตั้งแต่วันที่ ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๑๕  มิถุนายน   ๒๕๖๑  โดยถือตราประทับไปรษณียากรเป็นสำคัญ

            ๔. การพิจารณา  

                 คณะกรรมการสัตวแพทยสภาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลจากเอกสารใบสมัคร  ในหัวข้อต่อไปนี้

                  ๔.๑  คุณสมบัติของผู้สมัคร

                  ๔.๒  งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ทำงานในข้อ ข ตัวแทนจากสายงานวิชาชีพ  (ตัวแทนจากบริษัทและฟาร์ม จำนวน  ๑  คน และตัวแทนจากคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ จำนวน  ๑  คน  รวมทั้งสิ้น ๒ คน)

                  ๔.๓  เจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทาง สัตวแพทย์

                  ๔.๔  การพิจารณาของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาถือเป็นที่สุด

              ๕.  การประกาศผลการคัดเลือก

                   สำนักงานสัตวแพทยสภาจะประกาศให้ผู้สมัครทราบทางจดหมาย  หรือเว็บไซต์ของ  สัตวแพทยสภา

                                                       

                                                                                 ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑

                                                                                (ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                                    นายกสัตวแพทยสภา

 

ดาวน์โหลดประกาศสพ.สภ.ที่ ๙/๒๕๖๑

ดาวน์โหลดใบสมัครเป็นคณะกก.บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ

 

 

 

ประชาสัมพันธ์วันที่ 240561