สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๓ / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 ประกาศสัตวแพทยสภา

     ที่ ๑๓ / ๒๕๖๑

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ

บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

-----------------------------

                   เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ตัวแทนจากสายงานวิชาชีพ (ตัวแทนจากราชการและรัฐวิสาหกิจ) ได้ขอลาออก จำนวน ๑ ท่านและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาในคราวประชุมครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข  ดังนี้

                  ๑.คุณสมบัติของผู้สมัคร

                     ๑.๑  เป็นผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง

                     ๑.๒  ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ในข้อ ข ตัวแทนจากสายงานวิชาชีพ ( ตัวแทนจากราชการและรัฐวิสาหกิจ)  จำนวน ๑  คน )

                     ๑.๓  มีเจตนารมณ์ในการทำงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                     ๑.๔  มีความเสียสละและอุทิศเวลาเพื่อเข้าร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                  ๒.เงื่อนไขการทำงาน

                      ๒.๑  มีวาระการทำงานนับตั้งแต่วันที่ประกาศแต่งตั้ง จนถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๒

                      ๒.๒  ไม่มีเงินเดือนประจำ ได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบสัตวแพทยสภาว่าด้วยค่าใช้จ่ายของสัตวแพทยสภา  พ.ศ.๒๕๔๖

                      ๒.๓  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  โดยมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

                             ๒.๓.๑   กำหนดเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ให้เป็นเอกภาพเชิงนโยบายและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ

                             ๒.๓.๒   ออกระเบียบเพื่อรับรองคุณภาพสถาบันและกิจกรรมเพื่อดำเนินการจัดการการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                             ๒.๓.๓   ออกระเบียบประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                             ๒.๓.๔   ออกระเบียบการบริหารบุคคล  การบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไปของศูนย์ฯ 

                             ๒.๓.๕   กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

                             ๒.๓.๖   กำหนดค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงต่างๆ

                             ๒.๓.๗  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯและรายงานต่อสัตวแพทยสภาเป็นประจำทุกปี

                             ๒.๓.๘   เสนอแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการตลอดจนกำหนดอัตราเงินเดือน และค่าตอบแทนผู้จัดการ

                             ๒.๓.๙   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์จัดขึ้นให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

                             ๒.๓.๑๐ ดำเนินการรับรองการสะสมหน่วยกิตสำหรับผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  และผลการทดสอบการฝึกอบรมสำหรับผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง  เพื่อใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตฯ

             ๓. การรับสมัคร 

ผู้สมัครขอรับใบสมัครได้ที่สัตวแพทยสภาและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครโดยใส่ซองปิดผนึกส่งไปรษณีย์ไปยังสำนักงานสัตวแพทยสภา  เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๒-๐๑๗๐๗๐๐-๘  ตั้งแต่วันที่ ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๑๐  สิงหาคม   ๒๕๖๑  โดยถือตราประทับไปรษณียากรเป็นสำคัญ

             ๔. การพิจารณา  

คณะกรรมการสัตวแพทยสภาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลจากเอกสารใบสมัคร  ในหัวข้อต่อไปนี้

                 ๔.๑  คุณสมบัติของผู้สมัคร

                 ๔.๒  งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ทำงานในข้อ ข ตัวแทนจากสายงานวิชาชีพ  ( ตัวแทนจากราชการและรัฐวิสาหกิจ  จำนวน  ๑  คน )

                 ๔.๓  เจตนารมณ์ในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทาง สัตวแพทย์

                 ๔.๔  การพิจารณาของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาถือเป็นที่สุด

              ๕.  การประกาศผลการคัดเลือก

                   สำนักงานสัตวแพทยสภาจะประกาศให้ผู้สมัครทราบทางจดหมายหรือเว็บไซต์ของสัตวแพทยสภา

                                                       

                                                                  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๑

 

                                                                   (ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม)

                                                                                 นายกสัตวแพทยสภา

 

ดาวน์โหลดประกาศ ๑๓/๒๕๖๑ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือก

ดาวน์โหลดใบสมัครเป็นคณะกก.บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ