สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4

 เรื่อง "ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจ ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว"

วันพฤหัสบดีที่ กันยายน 2561

เวลา 09.00 - 16.30 น. 

(ช่วงเช้า บรรยาย ชั่วโมง หลังจากนั้น แบ่งกลุ่มย่อย ฝึกทำหมันกับวิทยากร งานนี้มีสุนัขและแมวจรจัดมาให้ฝึกปฏิบัติกันอย่างทั่วถึง)

 ณ ห้องทองฑีฆายุ สำนักงานสัตวแพทยสภา

 ค่าลงทะเบียน เพียง 1,000 บาท โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตสะสม 6หน่วยกิต 

งานสัมมนานี้เหมาะกับ
1. สัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลสัตว์ที่ต้องการเรียนรู้เคล็ดลับการทำหมันอย่างถูกต้องปลอดภัยและใช้เวลาไม่นาน หรือสัตวแพทย์ที่ทำหมันมาโดยตลอดแต่ขาดความมั่นใจ
2. สัตวแพทย์ที่เพิ่งศึกษาจบและยังขาดความชำนาญในการฝึกปฏิบัติผ่าตัดทำหมัน
3. สัตวแพทย์ที่ไม่ค่อยได้ทำการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวและสนใจจะลองฝึกปฏิบัติ

คลิกลงทะเบียนออนไลน์   

คลิกลงทะเบียนออนไลน์  

ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนงานสัมมนาครั้งที่4

ดาวน์โหลดกำหนดการทำหมันอย่างมั่นใจฯ

 

 
รายชื่อผู้ลงทะเบียน งานสัมมนาครั้งที่ 4 ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
 
เรื่อง ทำหมันอย่างมั่นใจ ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว
 
Up-date
24/8/2561
16.00 น.
ลำดับ
วันเวลาที่ลงทะเบียน
คำนำหน้านาม
ชื่อ-สกุล
1
8/10/2018
น.สพ.
กานต์ เลขะกุล
2
8/10/2018
น.สพ.
อาทิตย์ หิรัตนพันธ์
3
8/13/2018 19:00:11
น.สพ.
ธนดล ปิ่นมงคล
4
8/13/2018 19:04:07
น.สพ.
ชวิการณ์   สายจันทร์ยูร
5
8/13/2018 19:06:57
สพ.ญ.
วรางคณา คงทอง
6
8/13/2018 19:59:53
สพ.ญ.
สีน้ำ คล้ายดวง
7
8/13/2018 20:49:26
น.สพ.
ฏิฏิภัฏฏ์ เลาหประเสริฐศิริ
8
8/14/2018 0:10:08
สพ.ญ.
เยาวเรศ โชติอ่อน
9
8/14/2018 8:57:01
สพ.ญ.
เบญจมาศ ลุนละวัน
10
8/14/2018 9:06:15
สพ.ญ.
ชลฤทัย สุขมา
11
8/14/2018 11:23:17
สพ.ญ.
สวรรยา ธารีเกษ
12
8/14/2018 11:51:50
สพ.ญ.
ศิริพร  สัมพันธ์เวชกุล
13
8/14/2018 11:56:58
สพ.ญ.
พิชาพัทธ์ เอื้อสมานจิต
14
8/14/2018 11:58:19
น.สพ.
อภิวัฒน์ มีกังวาล
15
8/14/2018 13:17:09
น.สพ.
นฤนาท พริมมา
16
8/14/2018 13:19:05
สพ.ญ.
วิไลลักษณ์ ถนอมศักดิ์
17
8/14/2018 13:29:24
สพ.ญ.
กุสุมา วิริยะวัฒนาพงศ์
18
8/14/2018 14:36:31
สพ.ญ.
อัจฉรา รุจิระพงค์ 
19
8/14/2018 14:36:42
น.สพ.
วิภู พยัฆษา
20
8/14/2018 14:52:44
สพ.ญ.
มุนินทร์ ตั้งหลักดี
21
8/14/2018 15:46:33
น.สพ.
ประวิทย์  ฤทธิ์เอี่ยม
22
8/14/2018 19:57:33
น.สพ.
ภาคภูมิ พงษ์ศิริ
23
8/14/2018 19:58:40
สพ.ญ.
กมลวรรณ ศุภกา
24
8/15/2018 7:55:57
สพ.ญ.
ภัทราพร ลิมปนเวทยานนท์
25
8/15/2018 9:08:47
สพ.ญ.
พรรณราย  ว่องวัฒนกิจ
26
8/15/2018 9:36:40
สพ.ญ.
ปิยกานต์ พัฒนอางกุล
27
8/15/2018 10:34:13
สพ.ญ.
ศุภลักษณ์ ประจันทร์
28
8/15/2018 11:38:30
สพ.ญ.
สินีนารถ จันทรชาติ
29
8/15/2018 13:00:02
สพ.ญ.
มุจลินท์ เจริญนุกูล
30
8/15/2018 13:05:20
สพ.ญ.
จิตรลดา วงศ์สามี
31
8/15/2018 13:54:31
สพ.ญ.
สุภัทรา ครุครรชิต
32
8/15/2018 14:53:02
สพ.ญ.
อารยา ตั้งสุนทรธรรม
33
8/15/2018 15:01:52
สพ.ญ.
ชุตินันท์ สุวรรณสิงห์
34
8/15/2018 15:33:24
สพ.ญ.
ธมลวรรณ โอเบอร์สเตลเลอร์
35
8/15/2018 18:35:00
สพ.ญ.
พรรษพร  รุ่งเรืองชัยศรี
36
8/15/2018 21:29:01
สพ.ญ.
ศุภิกา นันทขว้าง
37
8/15/2018 22:23:17
สพ.ญ.
โฆษิต นันทิยะกุล
38
8/16/2018 11:23:13
น.สพ.
ณภัทร ภัทรวัฒน์
39
8/16/2018 11:42:44
สพ.ญ.
วณิชชา ไทรราหู
40
8/16/2018 12:32:00
สพ.ญ.
จารุณี จงเชิดชูตระกูล
41
8/16/2018 14:20:35
สพ.ญ.
มณีศิลา นิยมทัศน์
42
8/16/2018 14:41:07
สพ.ญ.
มัชฌิมาภรณ์ แต้สุจิ
43
8/16/2018 14:48:38
น.สพ.
จตุพล การสมพจน์
44
8/16/2018 15:37:22
สพ.ญ.
ณัฐวีณ์ อุดมบริภัณฑ์
45
8/16/2018 17:41:34
สพ.ญ.
ณัฐพร คุณวงศ์วิวัฒน์
46
8/16/2018 18:05:28
สพ.ญ.
สุนิสา  ปานเจริญ
47
8/16/2018 18:42:58
สพ.ญ.
นฤมล บูรณะจุฑานนท์
48
8/16/2018 18:46:07
สพ.ญ.
อัษฒภากร วิทยาบัณฑิต
49
8/16/2018 21:22:10
สพ.ญ.
วสุรมย์ อรุณวุฒิพงศ์
50
8/16/2018 21:30:02
สพ.ญ.
กานต์ชนก พุทธาสมศรี
51
8/16/2018 22:26:02
น.สพ.
นายสุรชาติ เบญจธรรมรักษ์
52
8/17/2018 12:58:39
สพ.ญ.
พรชูดา แก้วกลั่น
53
8/17/2018 13:15:48
สพ.ญ.
ชไมพร พิรุฬห์ทรัพย์
54
8/17/2018 14:13:39
สพ.ญ.
ชาลินี ศรีบุญเรือง
55
8/17/2018 17:59:47
น.สพ.
ณัฐกิตติ์ จั่นมุกดา
56
8/17/2018 21:32:16
สพ.ญ.
ณัฐพร  ประจงพงศ์พันธุ์
57
8/18/2018 11:30:12
น.สพ.
นพดล มีวงศ์ธรรม
58
8/18/2018 15:14:22
สพ.ญ.
ณชาณา ซอประเสริฐ
59
8/18/2018 16:20:27
สพ.ญ.
มะลิษา สันตวะกุล
60
8/18/2018 17:01:11
น.สพ.
วิสูตร  ประสิทธิ์สุวรรณ
61
8/19/2018 21:22:26
สพ.ญ.
ธัญญธร ยิ้มสู้
62
8/20/2018 13:29:54
น.สพ.
รัตนพล สนิทวงศ์ ณอยุธยา
63
8/21/2018 6:17:38
สพ.ญ.
ปิยาภรณ์ รักวิชา
64
8/21/2018 11:19:54
น.สพ.
อธิศักดิ์ อมรแก้ว
65
8/21/2018 11:34:02
น.สพ.
อภิวุฒิ  ภะวัง
66
8/21/2018 14:42:45
สพ.ญ.
กุญญ์พิชยา อินทร์สมใจ
67
8/21/2018 17:36:26
สพ.ญ.
วริศราภรณ์  แตงช้าง
68
8/21/2018 17:41:43
น.สพ.
วรการ ศิลาสุวรรณ
69
8/22/2018 12:03:43
สพ.ญ.
ทัศนาวดี เดชกล้าหาญ
70
8/22/2018 12:08:22
น.สพ.
วงศกร ยังเหลือ
71
8/22/2018 12:47:30
น.สพ.
วีรยุทธ ยิ่งมีมา
72
8/22/2018 16:20:09
สพ.ญ.
จตุลดา รุ่งรดี
73
8/23/2018 10:56:47
สพ.ญ.
ณัฐธยาน์ นาคทองกุล
74
8/23/2018 14:54:41
สพ.ญ.
ณัฐรุจา เรืองสวัสดิ์