สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑( ภาคบ่าย) ห้องทองฑีฆายุ ชั้น ๔

๑๓.๐๐-๑๕.๕๕ น. :  การประชุมสถาบันหลัก-สถาบันสมทบ

โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

๑๕.๕๕-๑๖.๐๐ น. : พิธีมอบโล่รางวัลสถาบันฯ

๑๖.๐๐ น. : ปิดการสัมมนา