สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

วิทยาลัยชำนาญการ

                  

วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย

(The College of Veterinary Specialties of Thailand)

 

ความเป็นมา

              เป็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์  ที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ  เพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมในภาคส่วนที่วิชาชีพนี้รับผิดชอบ สัตวแพทยสภาจึงให้มีการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นองค์กรควบคุมการฝึกอบรมและออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่าง ๆ และส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  โดยสัตวแพทยสภาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก่อตั้งวิทยาลัย เพื่อดำเนินการร่างข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง