สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

สารสัตวแพทยสภา 2562

 ฉบับที่ 24
เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 
-สรุปผลการดำเนินการงานของคณะกรรมการสัตวแพทยสภาประจำปี 2561  

 
ฉบับที่ 25
เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562
-รายงานการดำเนินงานของวิทยาลัยวิชาชีพฯประจำปี 2561  
 
ฉบับที่ 26
เดือนกรกฎาคม-กันยายน2562 
-การประชุมใหญ่สัตวแพทยสภา
ฉบับที่ 27
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 
-บทความ CE เรื่อง Brucellosis: โรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน

 

                                                                                                                   

                                                                                                                                  ปรับปรุงวันที่ 060363