สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศปี2562

พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ | ระเบียบสัตวแพทยสภา | กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |   คำสั่ง  | ประกาศ |


 

 

ประกาศปี 2562

1.

ประกาศที่ 3/2562 ปรับปรุงรายนามคณะกรรมการสัตวแพทยสภาวาระปี 2561-2564                                                                                                                                        

 
2.

ประกาศ 5/2562 สอบราคาจ้าง       

                                                                                                                 

 
3.

ประกาศ 9/2562 สอบราคาจ้างจัดสร้างห้องประชุมสัมมนาชั้น 1                   

                                                                                                

 
4.

ประกาศ 10/2562 ขยายเวลาสอบราคาจ้างจัดสร้างห้องฯ         

-ดาวน์โหลดรายละเอียดส่วนงานแนบประกาศ           

                                                                                   

 
5.

ประกาศ 12/62 ขยายเวลาสอบราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศฯ
-ดาวน์โหลดรายละเอียดสำหรับแนบประกาศ

 

 
6.

ประกาศ 13/62 ปรับปรุงรายนามคณะกรรมการฯวาระปี 2561-2564

 

 
7.

ประกาศ 16/62 ขยายเวลาสอบราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศประชุมสัมมนาชั้น 1 

 

 
8.

ประกาศ 19/62 รายชื่อผู้สมัครตำแหน่งฯ.pdf

 

 
9.

ประกาศ 20/2562 ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1       

                                                                                                               

 
10.

ประกาศที่ 23/2562 เรื่อง การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้สอน ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของต่างประเทศ    

                                                                                                                                              

 
11.

ประกาศที่ 25/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562

 

 
12.

ประกาศที่ 26/2562 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2562                                                                                                                      

 
13.

ประกาศที่ 27/2562 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 )

 

 
14.

ประกาศ 28/2562 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตชั่วคราว 

         

 
15.

ประกาศ 30/2562 การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ มทร.ศรีวิชัยฯ(หลักสูตรฯ2560)

         

 
16.

ประกาศ 31/2562 การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.เวสเทิร์น.pdf

 

 
17.

ประกาศ 34/2562 การปฏิบัติงานในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562.pdf

 

 
18.

ประกาศ 36/2562 วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562(เพิ่มเติม).pdf

 

 
19.

ประกาศ 37/2562 การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ จุฬาลงกรณ์.pdf

 

 
20.

ประกาศ 38/2562 การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ ม.สงขลานครินทร์.pdf

 

 
21.

ประกาศ 39/2562 หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์.pdf

 

 
22.

ประกาศ 40/2562 รับสมัครผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร.pdf

 

 
23.

ประกาศ 41/2562 การฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ สุกร.pdf

 

 
24.

ประกาศ 42/2562 วันหยุดตามประเพณี 2563.pdf

 

 
25.

ประกาศ 44/2562 การฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ หลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตว์ สัตว์ปีก.pdf

 

 

 

 

 ปรับปรุง 07 ม.ค. 63