สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

สารสัตวแพทยสภา 2563

 ฉบับที่ 28
เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 
-มาตรการรองรับโรค COVID-19 ในสัตว์

 
ฉบับที่ 29
เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 
-โรคอุบัติใหม่ กาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS)
 
ฉบับที่ 30
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 
-ปัญหาสุขภาพของสัตวแพทย์ที่พบจากการปฏิบัติวิชาชีพ
ฉบับที่ 31
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
-ปัญหา Humeral condylar fracture ในสุนัข
  

                                                                                                           

                                                                                                                             ปรับปรุงวันที่ 020264