สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

สารสัตวแพทยสภา 2564

 ฉบับที่ 32
เดือนมกราคม-มีนาคม 2564
-ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ปีก และเชื้อ แคมไพโลแบคเตอร์ เจจูไน          
  

 
ฉบับที่ 33
เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 
-การอนุบาลลูกนกแอ่นบ้าน (House Swift)  
  

 
ฉบับที่ 34

เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564
-เกลือกับการรักษาปลาน้ำจืด   

      

ฉบับที่ 35

เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564  new
-โรคทางปรสิตในกล้ามเนื้อสุกรที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคน

  

  

                                                                           

                                                                                                                     

 

    ปรับปรุงวันที่ 2022-01-18