สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศปี2561

พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ | ระเบียบสัตวแพทยสภา | กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |   คำสั่ง  | ประกาศ |


 

 

ประกาศปี 2561

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 3/2561 การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ฯสัตวแพทย์ชั้นสอง ปี ๒๕๖๑                                                                                                                                                                                   

2.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 8/2561 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น 

 

3.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 9/2561 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์     

                                                                                                                                      

4.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 13/2561 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์

 

5.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 14/2561 เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติ่บัตร ปี ๒๕๖๑                                                                                                                                                                                      

 

6.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 15/2561 เรื่อง ผลการตรวจประเมินสถาบันที่ขอเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

 

7.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 16/2561 เกณฑ์การเพิ่มพูนความรู้เพื่อใช้ในการต่ออายุ         

                                                                                                                                                  

8.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 17/2561 เกณฑ์การขอสมัครเป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียน