สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศปี2558

 

พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ | ระเบียบสัตวแพทยสภา | กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |   คำสั่ง  | ประกาศ |

 


 

 

 

 

 

 ประกาศปี 2558

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่  1/2558 เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้น : หลักสูตรการตรวจเนื้อสัตว์ ระดับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ 

 2.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 6/2558 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตร

 3.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 14/2558 เรื่อง เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สาขาต่างๆ

 4.

ประกาศ 48/2558 เกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อการชันสูตรโรคสัตว์.pdf