สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศปี2557

พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ | ระเบียบสัตวแพทยสภา | กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |   คำสั่ง  | ประกาศ |


 

 

 ประกาศปี 2557

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 8/2557 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์   

 2.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 30/2557 เรื่อง การโฆษณาให้ส่วนลดหรือให้ผลประโยชน์เป็นค่าตอบแทนของสถานพยาบาลสัตว์

 3.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 31/2557 เรื่อง  การกำหนดค่าธรรมเนียมในการเทียบหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่ยังไม่ได้รับการเห็นชอบกับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตที่ได้รับการเห็นชอบจากสัตวแพทยสภา

 4.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 54/2557 เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้น:หลักสูตรการตรวจเนื้อสัตว์ระดับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์

 5.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 55/2557 เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้น:หลักสูตรการตรวจเนื้อสัตว์ระดับผู้สำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

 6.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 59/2557 เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้น:หลักสูตรการตรวจเนื้อสัตว์ระดับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ (เพิ่มเติม)

 7.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่  60/2557 เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง  หลักสูตรระยะสั้น                  

 8.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 61/2557 เรื่อง คำจำกัดความของคำว่าอาจารย์