สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศปี2555

พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ | ระเบียบสัตวแพทยสภา | กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |   คำสั่ง  | ประกาศ |


 

  

ประกาศปี 2555

1.

ประกาศอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์เรื่อง แนวทางการตรวจรับรองหลักสูตรและสถาบัน ตามข้อ 1(4) ของประกาศสัตวแพทยสภา ที่ 7/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการพิจารณาหลักสูตรและสถาบันการผลิตสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
2.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 10/2555 เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น

 3.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 12/2555 เรื่อง รายนามคณะกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี 2555-2558                                4.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 24/2555 เรื่อง สอบราคาจ้าง

 5.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 25/2555 เรื่อง รายนามคณะกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี 2555-2558