สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศปี2554

พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ | ระเบียบสัตวแพทยสภา | กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |   คำสั่ง  | ประกาศ |


 

  

ประกาศปี 2554

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 2/2554 เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์มาตรฐานในการทำหมันและผ่าตัดนำลูกออกทางหน้าท้องในสัตว์                                2.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 13/2554 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                3.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 14/2554 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                    4.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 15/2554 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น                         5.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 16/2554 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       6.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 17/2554 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร               7.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 18/2554 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล