สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศปี2551

พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ | ระเบียบสัตวแพทยสภา | กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |   คำสั่ง  | ประกาศ |


  

 

ประกาศปี 2551

1.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 1/2551 เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสอง ประจำปี 2551                 

                                                      2.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 3/2551 เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสอง ประจำปี 2551 (เพิ่มเติม)   

                                             3.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 12/2551 เรื่อง การใช้คำ  ข้อความ  และพฤติกรรมในการโฆษณาการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ยกเลิกใช้งาน)

                                                         4.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 16/2551 เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้นสอง

 5.

ประกาศสัตวแพทยสภาที่  19/2551 เรื่อง แนวปฏิบัติและเกณฑ์มาตรฐานการระงับความรู้สึกและการวางยาสลบสัตว์