สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศปี2547

พ.ร.บ.|  ข้อบังคับ | ระเบียบสัตวแพทยสภา | กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  |   คำสั่ง  | ประกาศ |


 

 

ประกาศปี 2547

1.

ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ที่ 9/2547 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์  

 2.

ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภาที่  13/2547 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 

 3.

ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภาที่ 17/2547 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การศึกษาต่อเนื่องสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 

 4.

ประกาศคณะกรรมการสัตวแพทยสภาที่ 19/2547 เรื่องหลักเกณฑ์การฝึกอบรมการผสมเทียมโค