สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการองคืกรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๔ / ๒๕๖๕ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งนิติกร
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๓ / ๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๒/๒๕๕๑ เรื่องการใช้คำ ข้อความ และพฤติกรรมในการโฆษณา
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๒ / ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือก และสัมภาษณ์ในตำแหน่งนิติกร เพิ่มเติม (กรณีตกหล่น)
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๑ / ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือก และสัมภาษณ์ในตำแหน่งนิติกร
หนังสือการใช้ยาต้านจุลชีพในสัตว์ปีกเพื่อบริโภค
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๙ / ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๘ / ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๗ / ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาอายุรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เอกสารกรมธรรม์ประกันกลุ่มสมาชิกสัตวแพทยสภา