สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ประเภท ม้า ลา ล่อ และม้าลาย พ.ศ. 2563
มาตรการเคลื่อนย้ายสัตว์เพื่อสัตว์เพื่อไปทำการรักษาตามมาตรการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ภายหลังการดำเนินการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness vaccine)
การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
ประกาศ ศ.ป.สพ.ที่ 3/2564 เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างจัดทำระบบจัดการคลังข้อสอบและจัดการสอบแบบ Computer-based
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564
แอปพลิเคชันสัตวแพทยสภาเปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว
ข้อมูลเรียลไทม์จำนวนผู้ที่ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภาแล้ว
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Online เรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ เพื่อให้ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยลดความขัดแย้ง และข้อพิพาทที่อาจนำไปสู่การฟ้องร้อง
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๕ / ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางพิจารณาสถาบันหรือหน่วยงานเพื่อให้สัตวแพทยสภารับรองในการมีประสบการณ์ ด้านวิชาชีพ เพื่อการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก จากราชอาณาจักรเดนมาร์ก และสาธารณรัฐฝรั่งเศส พ.ศ. 2563